(Whatsapp) +31 616076090 info@martievocalcoaching.com

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
1.1: Martiemusic : de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Martiemusic op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.
1.2: Klant: de wederpartij van Martiemusic die een product of dienst afneemt.

Artikel 2: Toepasselijkheid en geldigheid
2.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Martiemusic als opdrachtnemer optreedt.
2.2: Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze
algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Martiemusic
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3: Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3: Privé coaching en zangles
3.1: Inschrijving voor de individuele lessen vindt plaats n.a.v. een individuele intake. Tijdens deze intake worden de leerdoelen van de klant in kaart gebracht, een persoonlijke stemanalyse gemaakt, en een werkplan. Deze vormen het uitgangspunt voor de verdere zanglessen.
3.2: Vervolgafspraken kunnen via de online agenda op de website worden gepland, gekocht en verzet. Na het volgen van een intake kan de Klant hiervoor een link aanvragen.
3.3: Inschrijving van een minderjarige Klant wordt gedaan door een ouder of voogd.
3.4: Betalingen van de les(sen) worden altijd online voldaan. Hierbij is het verplicht de algemene
voorwaarden van Martiemusic te accepteren. Contante betaling voor alle door Martiemusic aangeboden lessen is in overleg ook mogelijk. Klant ontvangt na iedere
aankoop binnen vijf werkdagen een gespecificeerde factuur. In de factuur zijn de lesdagen en de
lesduur opgenomen. De lestijden zijn ook zichtbaar in de bevestigings-email(s) die Klant ontvangt
na het maken van afspraken in het online boekingssysteem van Martiemusic.
3.5: Afspraken kunnen plaatsvinden online of op locatie te Rotterdam.
3.6: De afgesloten lestrajecten hebben geen vast karakter. De diensten
die worden afgenomen zijn per persoon verschillend, gericht op de beste resultaten van de
individuele coaching. Bij het afnemen van de diensten is het niet mogelijk om in deze periode te
veranderen in mindering van omvang van de diensten. Uiteraard is er wel de mogelijkheid om
binnen de afname het aantal lesafspraken of vervolgconsulten te vergroten.
Indien Klant geen gebruik wil maken van de door hen reeds vooruit betaalde diensten, dan krijgt de Klant het hiervoor reeds betaalde bedrag niet terug.
3.7: Klant garandeert en verklaart dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert en dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom
hij/zij niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve training en dat deze training niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
3.8: Wanneer de Klant ziek is en toch komt opdagen naar een afspraak op locatie in
Rotterdam, heeft Martiemusic het recht om hem/haar af te wijzen.

Artikel 4: Cursussen, groepscoaching.
4.1: Inschrijving voor de cursussen vindt plaats via de website van martievocalcoaching.com
4.2: Klant kan de cursus, groepscoaching of workshop uitsluitend volgen, als voor aanvang van
de opleiding het volledige lesgeld is voldaan.

Artikel 5: Annuleringsvoorwaarden
Privé coaching en zangles

5.1: Afspraken kunnen door de klant tussentijds worden verzet. Dit dient 24 uur voor de coaching-
tijd te gebeuren geldend voor ieder afspraak.
5.2: Afspraken die later dan 24 uur worden verzet kunnen niet meer worden ingehaald en
komen dus voor rekening van de klant. Dit geld niet voor ziektegevallen.
5.3: Afspraken dienen altijd verzet te worden via telefoon of email: info@martievocalcoaching.com
5.4: Te verzetten afspraken kunnen niet ‘on hold’ worden
gezet maar worden in alle omstandigheden direct door Martiemusic in afspraak met de klant verplaatst naar een ander moment.
5.5: Indien de klant te laat op de afspraak verschijnt komt deze vervallen coaching-tijd voor
rekening van de klant. De verloren tijd kan in dat geval niet worden ingehaald, ongeacht de rede
van het te laat komen.
5.6: In geval Martiemusic door voorziene dan wel onvoorziene omstandigheden een
afspraak moet annuleren wordt de afspraak zo spoedig mogelijk ingehaald.
5.7: Martiemusic heeft het recht een afspraak korter dan 24 uur van tevoren te annuleren.
Martiemusic doet er echter wel haar best voor dit zo lang mogelijk van tevoren aan de klant
te laten weten.
5.8: Martiemusic kan een les bij onvoorziene omstandigheden zowel telefonisch, per
whats-app, per sms of per e-mail annuleren. Martiemusic draagt er zorg voor dat een
annuleringsbericht de klant ook daadwerkelijk bereikt. Martiemusic doet er in dat geval zijn
best voor dat de klant niet voor niets naar de leslocatie komt.

Workshops Martiemusic
5.9: Restitutie van het cursusgeld van de gemiste groepsles(sen) is niet mogelijk ongeacht de rede van afwezigheid. In de meeste gevallen heeft de klant recht op een extra les bij een andere lopende cursus.
5.10: Het is in de meeste gevallen mogelijk een groepsles in te halen op een ander moment.
5.11: Martiemusic kan een les bij onvoorziene omstandigheden zowel telefonisch, per
whats-app, per sms of per e-mail annuleren. Martiemusic draagt er zorg voor dat een
annuleringsbericht de klant ook daadwerkelijk bereikt. Martiemusic doet er in dat geval zijn
best voor dat de klant niet voor niets naar de leslocatie komt.
5.12: Als Martiemusic haar contractueel bevestigde training door een situatie als ziekte ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. In zo een geval zal in overleg
met Klant: de training naar een andere datum verzet worden, of zal Martiemusic haar uiterste best doen een vervangende docente te vinden. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met Klant. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen. De eventuele aanbetaling wordt teruggestort.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1: Het afnemen van de diensten van Martiemusic is geheel voor eigen risico van de Klant. Bij
twijfel aan zijn/ haar gezondheid wordt de Klant geadviseerd de huisarts of KNO arts gespecialiseerd in de zangstem te raadplegen. Is de klant onder behandeling van een arts, logopedist of fysiotherapeut, dan dient de klant dit voorafgaande aan de coaching/les traject/afspraak te melden. Klant is te allen tijde verplicht om eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bijv. zwangerschap, herstellen van eerdere stemblessures, hoge bloeddruk, spier-of gewrichtsklachten, etc) te melden bij Martiemusic. Onderbreek bij fysieke klachten (bijv. pijn, heesheid, kramp, duizeligheid, misselijkheid, etc.) een oefening / activiteit en stel de docent daarvan op de hoogte.
6.2: Martiemusic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële
schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de Klant. Martiemusic aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor stemklachten of blessures na afloop van een coaching/les afspraak of die
het gevolg zijn van zelfstandig oefenen of de stem te overbelasten tussen de afspraken door.
Klanten moeten zich bewust zijn over dat er een grotere kans is op stemklachten en blessures,
wanneer er sprake is van stemgebruik tijdens ziekte, vooral in het geval van ontstekingen van de
keel, strottenhoofd en luchtwegen.
6.3: Martie Music is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade,
zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de Klant.
6.4: Schade die door de Klant al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht
wordt aan eigendommen van Martiemusic dienen te worden vergoed.

Artikel 7: Bijzondere bepalingen
7.1: Zo nu en dan worden er foto – en of filmopnames gemaakt binnen Martiemusic die worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Dit zal altijd vooraf bekend worden gemaakt zodat de Klant het kan aangeven als hij/zij hieraan geen medewerking wenst te verlenen. Hier zal dan door Martiemusic rekening mee worden gehouden.
7.2: In bijzondere gevallen behoudt Martiemusic zich het recht voor een les/coaching overeenkomst of een cursusovereenkomst eenzijdig op te zeggen. Dit is het geval
wanneer er door Klant sprake is van hinderlijk gedrag naar medecursisten en/of docent(en),
verstoring van de les, vernieling en/of ontvreemding van de eigendommen van anderen en/of van
agressief gedrag. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

Artikel 8: Auteursrecht en eigendom
8.1: Van het door Martiemusic verstrekte lesmateriaal blijven alle rechten voorbehouden.
Niets uit de uitgave(n) mag digitaal worden opgeslagen of openbaar worden gemaakt in enigerlei
vorm of enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Martiemusic. Het
is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen. Kopiëren en/of
verspreiden van de producten (lesmateriaal, audiomateriaal, illustraties, intellectuele producten,
bladmuziek) zonder voorafgaande toestemming van Martiemusic is strafbaar.

Adres

Maartje Rikhof
Tel.: 0031 (0) 616076090
info@martiemusic.com

Volg mij

Ik vind het leuk als je mij op social media volgt. laat weten wat je vindt van mijn optredens, workshops en lessen.

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van coaching en workshops? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief.

5 + 7 =